Gerda Schimmel_Flos IV._2021_20x20x171

Gerda Schimmel